Araye Dev Tools

لیست اپن‌سورس ابزارهای مورد استفاده برنامه‌نویسان

ایده اصلی از اسکات هنسلمن

Scott Hanselman's 2014 Ultimate Developer and Power Users Tool List for Windows

پروژه Araye Dev Tools

لیست اپن‌سورس ابزارهای مورد استفاده برنامه‌نویسان زبان‌های مختلف
http://hameds.github.io/DevTools

لیست آنلاین با استفاده از jekyll

از ابزار اپن‌سورس ایجاد سایت استاتیک jekyll که با گیت‌هاب هم یکپارچه است استفاده شده است

مشارکت در این پروژه ساده است
 • عضو گیت‌هاب شوید
 • پروژه را fork کنید
 • لیست جدید بسازید یا لیست‌های موجود پروژه را بهتر کنید
 • تغییرات خود را commit و push کنید
 • یک Pull Request برای پروژه اصلی ارسال کنید
تغییر لیست ابزارها با گرامر Markdown
            
---
layout: page
title: YOUR-LIST-TITLE
desc: YOUR-LIST-DESCRIPTION
---
YOUR LIST MARKDOWN SYNTAX

* [**YOUR-TOOL-NAME**](TOOL-URL) - TOOL-SHORT-DESCRIPTION.
            
            
        

همین حالا مشارکت را شروع کنید

https://github.com/hameds/devtools